Ochrana osobních údajů

OCHRANA DAT A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Velice si vážíme důvěry, se kterou jste navštívili naše webové stránky a proto se snažíme maximálně chránit Vaše osobní údaje.

Osobní data ( jméno, adresa, telefon, email apod.) , která nám byla sdělena během obchodního styku, jsou naší firmou považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Přijali jsme taková bezpečnostní a technická opatření, abychom chránili Vaše údaje proti manipulaci, ztrátě a zásahu nepovolaných osob.

Údaje nesdělujeme třetím osobám, vyjímku tvoří údaje, které přímo souvisejí s vyřízením Vaší objednávky a to pouze v omezeném rozsahu.

V plné míře respektujeme Vaše soukromí, Vámi poskytnuté údaje nikdy nevyužijeme pro účely marketingu nebo jiných aktivit nesouvisejících s Vaším obchodním případem.

GDPR

Společnost Discveryou, s.r.o., IČ 07892888, se sídlem Jurkova 81, 67902 Rájec Jestřebí pracuje s osobními údaji odpovědně a v souladu s požadavky zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V současné době již máme implementace požadavků GDPR, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů. V této souvislosti si vás dovolujeme informovat, že zasílání informací o produktech a připravovaných, nebo probíhajících akcích chápeme jako zpracování vašich osobních údajů z důvodů oprávněného zájmu společnosti Discoveryou, s.r.o., kterým je poskytování služeb v oblasti ozonování, odvlhčování domů a památek. Proto vás nebudeme obtěžovat žádostí o udělení souhlasu se zasíláním informací o produktech a akcích, ale umožníme vám se ze seznamu oslovených jednoduše odhlásit na adrese: info@discoverdry.eu nebo najdete možnost se odhlásit v našich e-mailech, které obdržíte při naší komunikaci s Vámi.

Nařízení GDPR vstoupilo v platnost 25. května 2018. Od tohoto data máte možnost uplatnit tato svá práva:

PRÁVO NA PŘÍSTUP

PRÁVO NA OPRAVU

PRÁVO NA VÝMAZ

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

PRÁVO PODAT STÍŽNOST

prostřednictvím e-mailové adresy: info@discoverdry.eu

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zobrazování marketingových nabídek

 1. Udělujete tímto souhlas ……………..., se sídlem ………………, IČ ………………., zapsaná u ………………… , oddíl …, vložka ….. (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:
  • marketingové cookies (anonymní)
  • aktivita uživatele (prohlížené produkty a stránky, nákupní chování)
  • ………….. případně jmenujte další
 1. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:
  • marketingového zpracování Vašich nákupních preferencí
  • personalizace (tedy přizpůsobení) obchodních nabídek či kampaní
 1. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 90 dní a to za účelem:
  • marketingového zpracování vašich nákupních preferencí, pokud tuto dobu neprodloužíte
  • personalizace (tedy přizpůsobení) obchodních nabídek či kampaní, pokud tuto dobu neprodloužíte
 1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  • Poskytovatelem služby Facebook Ads, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
  • Poskytovatelem služby Google AdWords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  • Poskytovatelem služby Sklik, provozované společností Seznam a.s., sídlem Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, ČR
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá
 1. Osobní údaje nebudou předány mimo území EU. (Servery na území EU)
 2. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to úpravou preferencí ochrany soukromí v patičce webu nebo zasláním emailu.
 3. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek zabránění spouštění remarketingových kódů reklamních nástrojů a zabránění personalizace obsahu na webových stránkách 
  • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
  • vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii
  • u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost
  • nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování
  • požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů
DiscoverDry

Napište nám